CSEI Baia Mare

Google classroom

Psihopegagogie speciala CSEI & ANP

Oferta educațională

Mai mult ...

Proiecte și activități

Mai mult ...

Motto:

Educația numai atunci este eficace când tratează pe fiecare conform cu natura sa și când dă fiecăruia hrana mentală de care are nevoie.
(Petre Ștefănescu-Goangă)


Despre noi


Cine suntem ?

     Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă a fost înfiinţat în anul 1998 purtând numele de Școala Profesională pentru Deficienţi Baia Mare. Această şcoală a fost înfiinţată din necesitatea asigurării condiţiilor de instruire şi formare profesională a absolvenţilor claselor a VIII-a de la şcolile generale pentru copii cu deficienţe din Maramureş, care până la aceea dată erau şcolarizaţi la şcoli profesionale din judeţele limitrofe. Pornită în anul şcolar 1998/1999 cu doar două clase cu 24 elevi înscrişi, în prezent, actualul Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă are 20 clase cu 184 elevi înscrişi.

Misiunea noastră

     Şcoala noastră are menirea să ofere servicii de instruire, educare, recuperare, profesionalizare şi integrare socio-profesională. Tinerii cu dizabilităţi vor fi incluşi într-o şcoală deschisă, prietenoasă, tolerantă şi democratică, comprehensivă, fără discriminare şi excludere, mediu în care ei sunt valorizaţi şi integraţi.


Ținte strategice


Scopuri

     Activităţile instructiv-educative şi terapeutice oferite de Centrul de Educaţie Incluzivă Baia Mare, urmăresc stimularea diferitelor arii ale dezvoltării, dobândirea autonomiei şi independenţei în viaţa profesională şi socială.
     OFERTA EDUCAŢIONALĂ a Centrului Școlar de Educaţie Incluzivă din Baia Mare este adaptată la nevoile de formare profesională identificate pe piaţa muncii şi are în vedere formarea de competenţe profesionale ale elevilor în conformitate cu misiunea asumată a şcolii, parteneriate viabile şi eficiente pentru activitatea de instruire practică.
     OFERTA TERAPEUTICĂ este individualizată şi adaptată nivelului de dezvoltare a fiecărui elev, a necesităţilor acestuia, dar şi predicţiilor asupra dezvoltării (ţinând cont de diagnosticul medical, psihologic, etc.).

Detalii

 • Numărul elevilor cu deficienţă mintală medie şi severă înscrişi în clasa a IX-a este în creştere.
 • Aceşti elevi nu reuşesc să se integreze eficient în procesul de instruire practică realizat prin relaţiile de parteneriat bazate pe principiul incluziunii practicat de noi pentru elevii claselor a X şi mai mari.
 • Toţi elevii înscrişi în clasa a IX-a nu posedă cunoştinte şi aptitudini iniţiale necesare , motiv pentru care clasa a IX este menită să-i familiarizeze cu meseria viitoare în atelierele existente.
 • Vulnerabilitatea tinerilor cu CES , greutăţile întâmpinate în instruirea practică, insuccesele posibile, sporesc şi adâncesc starea starea de insatisfacţii şi duc la renunţare.
 • Activitatea desfăşurată în ateliere protejate ar înlătura acest risc şi s-ar constitui în paşi importanţi spre câştigarea încrederii în forţele proprii.
 • Actuala încadrare cu personal didactic, auxiliar didactic şi nedidactic constitue o garanţie a asigurării unei instruiri competente, eficiente, prin realizarea unei atmosfere empatice generatoare de confort fizic şi psihic atât de necesar elevilor noştri.
 • Experienţa organizării anuale în luna iunie , în colaborare cu AJOF MM a Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţii noştri, faptul că există reale dificultăţi în plasarea lor pe piaţa muncii, ne induce necesitatea asigurării unei alternative pasegere, în vederea integrării socio-profesionale, prin realizarea acestor ateliere protejate.
 • Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă este singura unitate şcolară din judeţ care asigură educarea şi instruirea profesională a tinerilor cu cerinţe educative speciale. Prin urmare este necesar ca această unitate să se definească prin tot ce are şi face ca o şcoală pilot în domeniu prin dotare la parametrii cât mai înalti.
 • Populaţia şcolară fiind cunoscută, opţiunea în domeniu/meserie fiind exprimată, dezvoltarea bazei materiale se impune.
 • Condiţiile psiho-pedagogice şi de specialitate necesare sunt realizate prin încadrarea şcolii cu specialişti - ingineri, maiştri instructori calificaţi, specializaţi pentru munca în învăţământul special.
 • Prin relaţiile privilegiate cu firme şi agenţi economici cuprinşi în relaţiile de parteneriat pentru instruirea practică, avem asigurate premisele necesare implicării tinerilor noştri în activitatea productivă preluând, lucrări faze de execuţii prin atelierele propriu.
O creştere economică se poate realiza doar prin retehnologizare, ceea ce presupune noi competenţe din partea angajaţilor. Formarea iniţială ţine cont de aceste aspecte şi are ca obiectiv prioritar dobândirea de noi competenţe.
Este important ca şcoala să-şi analizeze cu atenţie rolul şi poziţia strategică urmărind aspecte precum:
 • corelarea ofertă- nevoi de formare
 • orientarea şi informarea în carieră
 • reabilitarea infrastructurii
 • competenţele profesionale şi resursele umane
 • parteneriatele
 • şanse egale pentru tineri.
Priorităţi noi ale şcolii pentru perioada următoare:
 • adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii
 • asigurareade şanse egale privind accesul la învăţământ şi inserţia profesională
 • dezvoltarea bazei didactico-materiale şi atragerea de resurse financiare
 • dezvoltarea parteneriatelor existente şi identificarea de noi parteneriate
 • dezvoltare resurselor umane a şcolii prin asigurarea accesului la formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic, în funcţie de nevoile identificate
 • asigurarea calităţii
 • înfiinţarea unui Centru de Documentare şi Informare pentru învăţământul special

Pornind de la moto-ul:
"Educația numai atunci este eficace când tratează pe fiecare conform cu natura sa și când dă fiecăruia hrana mentală de care are nevoie."(Petre Ștefănescu-Goangă),
viziunea școlii este creșterea calității elevilor cu nevoi speciale și a familiilor acestora prin integrarea în societate și în comunitățile școlare obișnuite, precum și integrarea lor profesională prin intermediul educației, aceasta fiind cel mai puternic izvor al evoluției sociale, pentru a cărei activare sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăți democratice echitabile, bazată prioritar pe cunoaștere și pe acceptarea și cooperarea cu cel de lângă tine, având misiunea de a îmbunătățirea activității de învățare, instruire, cooperare, recuperare și protecție socială a copiilor, elevilor, tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului special și special integrat, precum și producerea unei schimbări în mediul educațional și social prin dezvoltarea unei culturi a incluziunii în scopul integrării sociale și profesionale a acestora.


Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare este o unitate de învățământ, ce are ca ordonator principal de credite Consiliul Județean Maramureș. Această colaborare și susținere, s-a concretizat printre altele în: derularea Proiectului POSDRU "PROinovație prin firme de exercițiu – de la școala competitivă la competitivitate în muncă", aprobarea cererii de cofinanțare pentru Proiectul POCU "Alături de tine pentru pasul următor", 2014-2020, Axa 6, proiect scris în parteneriat cu CJ Maramureș, ISJ Maramureș și LTA Seini, îmbunătățirea bazei materiale, cooperare în vederea derulării activităților școlare, a instruirii practice, a diverselor activități extrașcolare: Proiectul Interjudețean "Și lumea mea e minunată", revista școlii "Miracole", parteneriate educaționale cu muzeele din subordinea Consiliului Județean (Etnografie și Artă Populară, Istorie și Arheologie, Mineralogie ș.a.), cu Bibioteca Județeană "Petre Dulfu", Complexul Astronomic Baia Mare etc.


Baza materială

 • săli de clasă- cabinet
 • 5 laboratoare- ateliere pentru clasa a IX-a (turism alimentaţie publică, patiserie, mecanică-lăcătuşerie, confecţii-croitorie, construcţii-lucrări publice)
 • cabinet de informatică – multimedia care dispune de 20 calculatoare, imprimante, videoproiectoe, racordare la internet, televizoe, camere video
 • bibliotecă cu 2000 volume
 • cabinet de kinetoterapie
 • cabinet de consiliere şi psihodiagnoză
 • cabinet de logopedie
 • cabinet medical
 • cabinet de asistenţă socială
 • acces la cantina Colegiului Tehnic Transilvania
 • acces la sala de sport a Colegiului Tehnic Transilvania, precum şi la bazele sportive aferente
 • internat care poate asigura servicii pentru un număr de 35 elevi(cu perspective de extindere prin mansardare)

Strategii

 • Adaptarea curriculumului la specificul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
 • Asigurarea accesului cadrelor didactice la tehnologia modern
 • Modernizarea spaţiilor şcolare şi a spaţiilor auxiliare
 • Responsabilizarea comunităţii în susţinerea şcolii
 • Particularizarea curriculumu-lui la cerinţele învăţării activ-participative şi a centrării activităţii pe elev
 • Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active şi a centrării activităţii pe elev
 • Achiziţionarea de mijloace didactice şi echipamente adecvate situaţiilor de învăţare centratepe elev, a incluziunii şcolare
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu stucturi implicate în educaţie
 • Dezvoltarea deschiderii cerinţelor de schimbare a metodelor de predare apărute din idea integrării şi icluziunii
 • Accesare resurselor educaţionale de specialitate
 • Crearea abilităţilor personale, a deprinderilor sociale şi tehnice, de promovare a incluziunii şcolareşi sociale
 • Crearea bazei materiale pentru susţinerea promovării
 • Colaborarea cu reprezentanţi ai ONG-urilor, instituţiilor implicate în educarea şi formarea profesională a tinerilor cu CES
 • Dezvoltarea în cadrul CDS şi a terapiilor recuperatorii a unor module privind comunicarea
 • Formarea resursei umane în vederea utilizării sistemelor de comunicare şi realizarea unei comunicări eficiente
 • Dotarea tuturor compartimentelor cu mijloace moderne de comunicare şi eficientizarea parteneriatelor vitale
 • Crearea unor parteneriate participative oentru realizarea schimbului de informaţii cu exteriorul şi adecvarea acestuia la contextual comunitar
 • Dezvoltarea la nivelul colectivelor de elevi a acţiunilor de marketing, dezvoltarea sentimentului de mândrie faţă de apartenenţa la colectiv
 • Responsabilizarea şi motivarea cadrelor didactice , a colectivelor de elevi pentru promovarea imaginii şcolii
 • Atragerea de resurse pentru realizarea unor materiale de promovare a şcolii
 • Realizarea unor parteneriate cu instituţii/ organizaţii/ mass-media, implicate în promovarea imaginii şcolii

 

Oferta educațională

Oferta educaţională a şcolii este adaptată la nevoile de formare profesională identificate pe piaţa muncii şi are în vedere formarea de competenţe profesionale ale elevilor în conformitate cu misiunea asumată a şcolii, parteneriate viabile şi eficiente pentru activitatea de instruire practică.
Servicii specifice: profesori itineranţi/sprijin și kinetoterapie, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul de masă

Nivel de învățământ: ciclul inferior al liceului - 5 clase

Forma de învățământ: zi

Domeniile:

 • alimentaţie publică, turism
 • industrie textilă şi pielărie
 • construcţii şi lucrări publice
 • mecanică

.

Oferta terapeutică

Oferta terapeutică este individualizată şi adaptată nivelului de dezvoltare a fiecărui elev, a nevoilor acestuia, dar şi predicţiilor asupra dezvoltării (ţinând cont de diagnosticul medical, psihologic, etc.)

Servicii specializate:

 • evaluare, diagnoză, prognoză şi proiectare psihopedagogică
 • consiliere, orientare şcolară şi profesională
 • terapia tulburărilor de limbaj
 • kinetoterapie
 • învățare asistată pe calculator
 • activităţi ludice
 • asistenţă medicală
 • asistenţă socială
 • cazare şi masă (pentru copiii şcolarizaţi în centru)
 • servicii educaționale de sprijin

Cadre didactice

Date contact

 • Adresa: str. 8 Martie nr. 5-7
  Baia Mare, Maramureș
 • E-mail: sam_baiamare@yahoo.com
 • Website: www.cseibm.ro
 • Telefon: +40 262 211 710
 • Fax: +40 262 215 744